پوشش RTV

مقایسه مقره با پوشش و بدون پوشش RTV

مقایسه مقره با پوشش و بدون پوشش RTV

مقایسه پیری پوشش‌های عایق RTV و نانو RTV در اثر تنش حرارتی و الکتریکیعایق های پلیمری در ساخت، طراحی و انواع رشد سریعی پیدا کردند زیرا نسبت به عایق های سرامیکی معمولی مزایای زیادی مانند وزن سبک، انعطاف پذیری، نصب ...